Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

A pályázati kiírás kódszáma: EFOP-4.1.1-1

Felhívás célja

Az egyházi tulajdonba visszakerülő ingatlanok, illetve az egyház által átvett köznevelési intézmények sokszor elavult, infrastrukturálisan rossz állapotú, energiahatékonysági szempontból nem kielégítő állapotban vannak, illetve a mindennapos testnevelés feltételeinek nem tudnak eleget tenni. Így a minőségi oktatás feltételei nem teljesülnek.

A konstrukció célja a fentiekhez igazodva az Országgyűlés által elismert egyházak, azaz a bevett egyházak által fenntartott közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. A felhívás célja a kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

Rendelkezésre álló forrás

Tervezett keretösszeg: 14,42 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 10-12 db.

Támogatási intenzitás: 100 %.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. január 25-től 2018. január 25-ig van lehetőség.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):

 • Bevett egyház (GFO 551)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555)
 • Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

A fent felsorolt szervezetnek meg kell felelnie – a fejlesztendő intézmény vonatkozásában – az alábbi, I. pontban jelzett feltételnek és egyúttal a II. pontban jelzett feltételek valamelyikének:

I. pont: a feladatellátási-helyen a tanulói létszám eléri a 350 főt

és

II. pont:

a) a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei nem adottak
b) tanteremi kapacitása igazolhatóan elmarad a tanuló létszám szerinti igénytől
c) nem teljesülnek maradéktalanul a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott minimális infrastrukturális feltételek

Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be pályázatot. Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy pályázatot adhat be.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek

1.PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése
 • Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása

2.PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható

 1. A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek:
 • funkció nélküli épületek/épületrészek átalakítása
 • korszerűsítés
 • bővítés
 • átalakítás
 • rekonstrukció, modernizáció
 • többfunkcióssá tétel
 • műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
 • képzésre alkalmas terek kialakítása
 1. A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések
 • kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása az MSZ szabványnak megfelelően
 • a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása.

Önállóan nem támogatható

 1. A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek
 • beruházáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés (önállóan nem támogatható)
 • akadálymentes felújítás (önállóan nem támogatható, de kötelező)
 1. Az intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási-nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével
 • képzésre alkalmas terek kialakítása, különösen természettudományos laborok (fizika/kémia/biológia szaktantárgyakhoz kapcsolódóan) kialakítása, korszerűsítése,
 1. Fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
 2. Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés)
 3. Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
 4. Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl.játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása
 5. Melegítő – és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.

Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés az alábbi feltételekkel támogatható:

 • nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és a pályázó nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú és funkciójában megfelelő, saját tulajdonú, bérelt, vagy egyéb jogcímen használt épülettel.

vagy

 • a meglévő épület telekhatáron belüli bővítése tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan (melyet tervezői nyilatkozattal igazol a pályázó), vagy a meglévő épület életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van (amelyet a pályázó ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy- vizsgálatokkal alátámasztott – statikusi szakvéleménnyel támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja).

Föld, telek, ingatlan vásárlás a projekt keretében nem támogatott.

A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések (sportlétesítmény, sportuszoda kialakítása) csak a köznevelési feladatellátás mértékének megfelelően támogathatók.

Könyvvizsgálat: A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.

Eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint, illetve az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munkához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által használatos taneszközök, egyéb eszközök (pl. konyhai eszközök) beszerzése, valamint a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez és a mindennapos testneveléshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése (pl.: készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, sporteszközök) lehetséges a projekt keretében.

 • Melegítő – és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai

Kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a főzőkonyhán előállított adagszám legalább 51%-a közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódik.

 • Azbesztmentesítés

Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a projektgazdáknak a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges.

 • Energetikai korszerűsítés

A pályázattal érintett közhasználatú építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése). A beruházással érintett feladatellátási-hely/épület, a beruházást követően a felújítással érintett épületek mindegyike minimum „C” típusú, míg az új építésű épület/ek mindegyike minimum „B” típusú energetikai minősítési osztályba kerül.

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 0,00 %-ot, vagy meghaladja a 15,00%-ot.

Szóljon hozzá!