Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.7-17

A konstrukció a gyors növekedési potenciállal rendelkező (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására jött létre. Cél a hazai kkv-k versenyképességének javítása. Jelen felhívás olyan projektjavaslatokat támogat, amelyek komplex módon tartalmaznak számos, külön felhívás keretében finanszírozható tevékenységet, azonban a projektgazda ezeket egy időben, illetve ütemezetten, egymáshoz kapcsolódóan kívánja megvalósítani.

Jelen felhívás keretében ezen komplex fejlesztési elképzeléseknek elsősorban a kapacitásfejlesztési része támogatható, a kapcsolódó további tevékenységek pedig összehangoltan, más felhívások keretében lesznek finanszírozhatók. Ezen komplex fejlesztési elképzelések támogatására a feldolgozóipari, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások jogosultak.

Vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25, maximum 500 millió Ft.

ginop 1.2.7-17 tablazat

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 14-től 2017. október 19-ig és 2018. február 15-től 2018. március 15-ig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

d) Információs technológia-fejlesztés

e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések

f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 55%-át, a d) pontban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Az e) és f) pontokban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek, valamint a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Műszaki és szakmai elvárások

A támogatást igénylőnek az a) és a b) pontban foglalt kötelező vállalások közül egy feltétel teljesítése kötelező.

Az a) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő az aa) vagy ab) vagy az ac) pontokban foglalt vállalások közül egyet teljesít.

a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget a bázis árbevételhez képest 1 + 2 −2 ∗ 0 ≥ VAGY

ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot a bázis árbevételhez képest 2 0 ≥ 1,05 VAGY

ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot a bázis árbevételhez képest 1+2 2 ∗ 0 ≥ 1,05

a1, a2: a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első, illetve második üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

a0: a bázisárbevétel, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel);

t: a kifizetett támogatási összeg forintban

A projekt fizikailag befejezettnek minősül, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

 1. b) Üzemi/üzleti eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át.

Alkalmazandó képlet: T * 0,30 ≤Ü2 – Üb

Ahol:

Üb: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti évben

Ü2: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a projektmegvalósítás befejezését közvetlenül követő 2. üzleti évben

T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege.

A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül.

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

c) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu)

d) A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható.

A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta. a1/a2 ≥ 1,05 vagy a0 / a2 ≥ 1,05 ahol a0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; ahol a1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; ahol a2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;

d) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 0,5 – 5 milliárd forint között volt;

e) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el;

f) amelyek beszállító KKV-k; Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére.

A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz. A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés másolatának benyújtásával, és az integrátor vagy gyártó nyilatkozatával történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődött és zajlik. A nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég részéről hivatalos aláírási formában készüljön.

g) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul.

h) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó