Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel

A Felhívás kódszáma: EFOP-1.1.7-17

A konstrukció célja a konvergencia-régiókban székhellyel/telephellyel rendelkező nonprofit szervezeteken keresztül a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának támogatása. A támogatandó programok feladata, hogy a megfelelő helyzetértékelést követően biztosítsák a célcsoport tagjai számára a lehetőségeket arra, hogy minél jobb elhelyezkedési lehetőségekkel rendelkezzenek.

A konstrukció részcéljai

 1. Az inaktív, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosság elérését, aktivizálását támogató tevékenységek
 2. A munkáltatói oldal bevonása a foglalkoztatás elősegítése érdekében
 3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése
 4. A fejlesztésekhez kapcsolódó humán erőforrás fejlesztése (pl. célcsoporttagok képzése, kompetenciafejlesztése, stb.)

Pályázati összeg: minimum 30, maximum 100 millió Ft.

Támogatás intenzitás: 100%

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 60-200 db

Benyújtási határidő, bírálati határnapok: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 3. naptól 2017. év július hó 12. napig van lehetőség.

 1. május 3. – 2017. június 07.
 2. június 14. – 2017. július 12.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legalább 12 hónap, de legfeljebb 2018. december 31-ig tervezhető.

Célcsoport:

A konstrukció kiemelt célcsoportja a rászoruló és/vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élő halmozottan hátrányos helyzetű személyek az alábbiak szerint:

 • a munka világában nehezen elhelyezhető, leghátrányosabb helyzetű (köztük roma) személyek,
 • általános iskolai végzettséggel nem rendelkező aktív korú személyek
 • közfoglalkoztatásban lévő személyek
 • legalább 12 hónapja álláskereső – különösen roma származású – személyek
 • fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő vagy fejlesztő foglalkoztatásra jogosult személyek

Támogatható tevékenységek

a) Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

 • Előzetes felmérés és elemzés
 • Az inaktív, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosság elérését, aktivizálását támogató tevékenységek
 • A munkáltatói oldal bevonása a foglalkoztatás elősegítése érdekében
 • A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése
 • A fejlesztésekhez kapcsolódó human erőforrás fejlesztés 

b) Választható, önállóan támogatható tevékenységek

Beruházások

A projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges átalakítás vagy felújítás, valamint eszközök biztosítása. A beruházások szükségességét és hasznosulását, valamit fenntartását a szakmai tervben részletesen be kell mutatni. Kizárólag nem engedély köteles átalakítás, felújítás tervezhető.

c) Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projektelőkészítés

– Szakmai terv elkészítése

– közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása (amennyiben releváns)

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment és adminisztráció működtetése. Részletesen lásd a Felhívás „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” című részben.

 Horizontális követelmények

Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett tevékenységek.

Részletesen lásd a Felhívás „3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások” című részben.

 Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 10. pontja tartalmazza.

d) Nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a 3.1.1. – 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített műszaki-szakmai eredményt szükséges elérni:

Munkaerő-piaci eszközökben való részesedést elősegítő szociális szolgáltatásokban részesülők: A megítélt támogatás arányában 50-150 fő

 • 30 000 000 forint és 50.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 50,
 • 50.000.0001 forint és 75.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 100,
 • 75.000.001 forint és 100.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 150 fő.

-Egyéni megállapodások elkészítése és megkötése: A megítélt támogatás arányában 50-150 fő

 • 30 000 000 forint és 50.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 50,
 • 50.000.001 forint és 75.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 100,
 • 75.000.001 forint és 100.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 150 fő.

-Szociális diagnózis elkészítése: A megítélt támogatás arányában 50-150 fő

 • 30 000 000 forint és 50.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 50,
 • 50.000.001 forint és 75.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 100,
 • 75.000.001 forint és 100.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 150 fő.

-Mentori tevékenységgel elért személyek: A megítélt támogatás arányában 50-150 fő

 • 30 000 000 forint és 50.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 50,
 • 50.000.001 forint és 75.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 100,
 • 75.000.001 forint és 100.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 150 fő.

-Képzésben résztvevő személyekA megítélt támogatás arányában 50-150 fő

 • 30 000 000 forint és 50.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 50,
 • 50.000.001 forint és 75.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 100,
 • 75.000.001 forint és 100.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 150 fő.

-A fejlesztésekhez kapcsolódó humán erőforrás fejlesztése érdekében a fejlesztések megvalósításába bevont szakemberek felkészítése, képzése: A megítélt támogatás arányában 25-75 fő

 • 30 000 000 forint és 50.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 25,
 • 50.000.001 forint és 75.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 50,
 • 75.000.001 forint és 100.000.000 forint megítélt támogatás esetén legalább 75 fő.

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

 1. Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
 2. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 3. Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart.
 5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, végrehajtásába.
 6. Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen be kell mutatni.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Egyéb szövetség (GFO 517)
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek:

 • GFO 121 Szociális szövetkezetek
 • GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • GFO 551 Bevett egyház
 • GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • GFO 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • GFO 559 Egyházi szervezet technikai kód
 • GFO 561 Közalapítvány
 • GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
 • GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • GFO 576 Nonprofit betéti társaság
 • GFO 591 Egyesülés
 • GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Kizárólag KKV-nak nem minősülő szervezetek (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 70 A § szerint) nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Egy szervezet jelen Felhívás keretében Főkedvezményezettként 1,, konzorciumi partnerként legfeljebb 5 támogatási kérelemben vehet részt. Egy pályázat keretében maximum 3 konzorciumi partner vehet részt.

Támogatási kérelmet olyan szervezetek nyújthatnak be (konzorcium esetén a főpályázó olyan szervezet lehet) amelyek rendelkeznek munkaerő-piaci vagy foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában vagy hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott szolgáltatási tapasztalattal.

Továbbá jelen felhívás keretében 2015. január 1-je előtt jogerősen bejegyzett szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.