Helyi klímastratégiák kidolgozása, szemléletformálás

A Felhívás kódszáma: KEHOP-1.2.1-17

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik részére klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével tervezi megvalósítani, jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A konstrukció részcéljai

 • a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával
 • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,59 milliárd Ft.

Pályázati összeg: minimum 5, maximum 20 millió Ft.

Támogatás intenzitás: 100%

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 150 db.

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. szeptember 1. napjától 2019. szeptember 1-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. október 1.;

2018. január 15.;

2018. július 15.;

2019. május 30.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

Célcsoport:

Még nincs részletezve

Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére;
 • intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
 • települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
 • helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató

előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;

 • gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

1.) Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

Helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére

Kis települések esetén lehetséges több településnek közös klímastratégia kidolgozása (ebben az esetben az elszámolható költség mértéke a települések összes lakosszáma alapján határozandó meg). A stratégia kidolgozásába beleértendő az adatgyűjtésen és felmérések elvégzésén kívül a települési stratégia tervezetének kötelező, széleskörű helyi társadalmi véleményeztetése, valamint az elfogadott stratégia megismertetése (ez utóbbi történhet a projekt más tevékenységének keretében is).

2.) Választható, önállóan támogatható tevékenységek

a) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása

A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle megközelítésből bemutató, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását értjük. A programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása.

b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más rendezvény

keretében, a klímatudatos magatartási formákat bemutató és népszerűsítő megjelenést, valamint klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással összefüggő (pl. saját stand önálló programokkal) értünk.

c) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák, stb.) döntéshozói és munkavállalói klímatudatos szemléletének formálását, terjesztését szolgálhatja.

d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek, vetélkedők támogathatók.

3.) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Nem releváns.

4.) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása

A szakkörök témája célzottan csak a klímatudatosság lehet. Alapcél a környezetváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok megismertetése, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való átültetése.

b) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

A tevékenység során a kötelezően választott (3.1.1.2. a, b) tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok támogathatók (tv, rádió megjelenés, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.).

c) Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

A kiadványok csak a helyi települési klímaváltozás megelőzésével, mérséklésével kapcsolatos, illetve helyi klímaváltozáshoz való alkalmazkodási ismereteket közvetíthetnek, konkrétan meghatározott települési célcsoportokra specializáltan (pl. kisiskolások, nyugdíjasok, adott cégek munkavállalói stb.).

d) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása

Az 1.1. fejezetben meghatározott célokhoz egyértelműen kapcsolódó helyszínek meglátogatása, megismertetése támogatható. Kizárólag a kedvezményezett település(ek) intézményeinek döntéshozói és munkavállalói, valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, belföldi tanulmányút megszervezése és lebonyolítása támogatható.

e) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése

Kedvezményezett köteles az aloldalon a projekttel kapcsolatos információkat közzétenni, a projekt időtartama alatt folyamatosan frissíteni, illetve a projekt keretében készült tanulmányokat, összefoglalókat hozzáférhetővé tenni. A honlap és annak tartalmának elérését a fenntartási idő végéig biztosítani kell.

A projektgazda honlapján belül, a témához szorosan kapcsolódó, interaktív elérést célzó, ismeretterjesztést és gyakorlati tanácsadást biztosító tartalom kialakítható és annak folyamatos működtetése, frissítése támogatható, legalább a projekt megvalósítása folyamán.

f) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára

g) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

A bemutatóhely kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának célzottan a klímavédelemhez kell kapcsolódnia.

Műszaki és szakmai elvárások

Számszerűsített elvárások még nincsenek közölve.

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

 • Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 • Az infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés.
 • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
 • Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit a támogatást igénylő bevonja a projekt tervezésébe, végrehajtásába.
 • A projekt keretében kizárólag jogtiszta kommunikációs anyagok kerülhetnek felhasználásra.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Települési önkormányzatok

KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:

 • 321, Helyi önkormányzat
 • 327, Helyi önkormányzatok társulása

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

Civil szervezetek

 • 517, Egyéb szövetség
 • 529, Egyéb egyesület
 • 561, Közalapítvány
 • 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569, Egyéb alapítvány
 • 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Egyéb megkötés:

 • Székhely: A Támogatást igénylőnek Magyarországon székhellyel, illetve telephellyel kell rendelkeznie.

Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. Civil szervezet konzorciumi partnerként legfeljebb 3 projektben vehet részt.

A konzorciumba maximum 2 partner vonható be, a konzorciumi vagy társulási megállapodásban legalább az alábbi feltételeket kell a résztvevő tagoknak egymással rendezni:

 • A tagok együttműködési kötelezettsége legalább a fenntartási időszak végéig.
 • A konzorcium képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei.
 • A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (földrajzi terület és költségvetés szerint).
 • Saját forrás esetén saját forrás tagok közötti felosztása.
 • A beszerzett eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása.
 • Kilépésre vonatkozó szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás.

Együttműködési megállapodással a projektek végrehajtásába bevont civil szervezetek, intézmények száma nem korlátozott.