Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése

A Felhívás kódszáma: EFOP–2.2.5–17

A projekt célja a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 53.519.250.000 Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8 – 163 db.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 2. naptól 2019. év július hó 1. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen

 • 2017. év május hó 2. nap – 2017. év június hó 30. nap
 • 2017. év július hó 7. nap-2017. év augusztus hó 31. nap
 • 2017. év szeptember hó 7. nap-2018. év január hó 5. nap
 • 2018. év január hó 12. nap-2019. év július hó 1. nap

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS

Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy támogatást igénylő tulajdonában vagy, vagyonkezelésében levő vagy vásárolt, bérelt ingatlan, átalakításával, bővítésével, felújításával.

Az intézményi férőhely kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:

 • legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
 • hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE

 • Szakmai terv elkészítése, (a szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, felmérések engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, tervdokumentációk elkészítése, EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. felhívás keretében megvalósuló kiemelt projekttel megkötött együttműködési megállapodás keretében nyújtott IFKT módszertan és felkészítés alapján, rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele mellett)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1- VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. felhívás kedvezményezettjével, jelen Felhívás megjelenését követően regisztrálni szükséges az FSZK által biztosított elektronikus felületen a 3.4.1.3 Egyéb elvárások pontban leírtak szerint.
 • Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás
 • Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása
 • Lakosság tájékoztatása már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy tevékenységgel

II. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS

a) A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra a felhívás mellékletét képező Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület ajánlása mellett elkészült „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumok alapján

b) A szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekttel, a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. fellhívás kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt.

c) EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt, a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. felhívás keretében nyújtott rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele

d) Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység:

 • legalább egy személyes jelenléttel járó – érzékenyítő rendezvény (lakossági tájékoztatás, bemutató, személyes egyéni konzultáció, csoportos találkozó, ellátottak és lakókörnyezet képviselőinek közös programja) szervezése, lebonyolítása, és
 • legalább egy egyéb kommunikációs csatorna használata (pl. internet, szórólap, helyi sajtó) a lakókörnyezet tájékoztatására, melyhez EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt, a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. felhívás kedvezményezettje nyújt támogatást.

e) Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatási gyűrű nem, vagy nem megfelelő kapacitással áll rendelkezésre, szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (új épület építésével, meglévő épület átalakításával, bővítésével, felújításával, új szolgáltatás kialakításával) érdekében:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, a célcsoportok számára létrehozott szociális alapszolgáltatások bővítése az alábbi tevékenységek által:

 • férőhely bővítése,létrehozása,
 • bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),
 • új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,
 • eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

– foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése

f) A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási terveket is bemutatnia a támogatást igénylőnek. A további hasznosítás nem szolgálhatja az eredeti ellátási forma visszaállítását. Továbbá a támogatást igénylő köteles bemutatni az általa választott kiváltási forma költséghatékonysági elemzését valamint a kiváltott ingatlanra vonatkozó hasznosítási tervet.

g) Amennyiben az alapvető célkitűzésben foglalt fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan, épület nem a támogatást igénylő tulajdonában vagy vagyonkezelésében van, azaz bérelt ingatlanon valósul meg úgy: o a tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és megvalósításához;

h) a támogatást igénylőnek a fenntartási időszakra, határozott időtartamra (legalább az ÁÚF 7. pontjában meghatározott ideig) szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie (ami a támogatási szerződés megkötésének feltétele) és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a támogatást igénylő, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja legalább ÁÚF 7. pontjában meghatározott ideig, valamint beleegyezését adja a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez.

III. PROJEKTMENDZSMENT

IV. KÖNYVVIZSGÁLAT

A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.

V. KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek

VI. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS

 • Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához valamint a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése
 • Gépjármű beszerzése a feladatellátáshoz kapcsolódóan a műszaki és szakmai elvárásokban meghatározott feltételek szerint.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolástgondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói, amelyek az alábbi GFO szerinti besorolással rendelkeznek:

GFO 311 – Központi költségvetési irányító szerv

GFO 312 – Központi költségvetési szerv

GFO 321 – Helyi önkormányzat

GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv

GFO 327 – Helyi önkormányzatok társulása

GFO 525 – Vallási tevékenységet végző szervezet

GFO 529 – Egyéb egyesület

GFO 551 – Bevett egyház

GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

GFO 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

GFO 559 – Egyházi szervezet technikai kód

GFO 561 – Közalapítvány

GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye

GFO 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

GFO 569 – Egyéb alapítvány

GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő saját fenntartásában nincs szociális alapszolgáltatás és/vagy foglalkoztatás, azok fejlesztése kizárólag konzorciumi formában valósítható meg.

A konzorcium vezetője kizárólag a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában 24 engedélyesenként 50 férőhelynél nagyobb bentlakásos intézmények állami , egyházi és nem állami fenntartója lehet.

Konzorciumi partnerek lehetnek:

GFO 321 – Helyi önkormányzat

GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv

GFO 327 – Helyi önkormányzatok társulása

GFO 525 – Vallási tevékenységet végző szervezet

GFO 529 – Egyéb egyesület

GFO 551 – Bevett egyház

GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

GFO 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

GFO 559 – Egyházi szervezet technikai kód

GFO 561 – Közalapítvány

GFO 569 – Egyéb alapítvány

GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság

A konzorcium maximum 5 tagú lehet. A konzorcium esetében a finanszírozás tagi szinten történik. Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat eltérő férőhelyek vonatkozásában.