Ipari parkok fejlesztése

A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.4-16

A felhívás indokoltsága és célja

Az Európai Bizottság által elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerint csak meglévő ipari parkok támogathatók. A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében elért eredményeket továbbfejlesztve a 2014-20-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében. Ezen fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel versenyképes működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,47 milliárd Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-150 db.

a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 10 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik.

b) amelyek „Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai

c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

d) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 121 Szociális szövetkezet
f) 122 Takarék- és hitelszövetkezet
g) 123 Iskola szövetkezet
h) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
i) 126 Biztosító szövetkezet
j) 128 Foglalkoztatási szövetkezet
k) 129 Egyéb szövetkezet
l) 141 Európai részvénytársaság (SE)
m) 142 Európai szövetkezet (SCE)
n) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2018. május 17-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. július 19.
 • 2016. július 19-ét követően minden hónap utolsó keddi napja.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.

a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása;

b) Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek;

c) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése;

d) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése

e) Projekt-előkészítés költségei

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek közül az a), b) pontokban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatóak, valamint az a) és b) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át érhetik el.

Műszaki és szakmai elvárások

a) Csak meglévő ipari parkok fejlesztései támogathatók, új ipari parkok létrehozása nem támogatható.

b) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ipari parkban nagyvállalkozás működik, a teljes területet érintő költségeket arányosítani kell a nagyvállalkozások által használt terület/teljes használatba adható terület arányában. A teljes területet érintő költségek nagyvállalkozásokra jutó része nem elszámolható költségnek minősül.

c) Nem támogatható tevékenységek különösen:

 • a lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés.
 • az olyan eszközbeszerzés, amely nem az ipari park üzemeltetéséhez szükséges

d) A benyújtott támogatási kérelemben be kell mutatni a tervezett infrastrukturális fejlesztések iránti piaci keresletet.

e) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

f) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntéselőkészítés során az irányító hatóság számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség

g) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

h) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

i) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

j) A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

k) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a Szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

l) Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

 • az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
 • az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból vagy villamosenergia-termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.

m) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nemmegfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

n) Ingatlan beruházás esetén a fejlesztés hatására az új épület energetikai minősítési osztálya a jogerős építési engedély alapján 176/2008 (VI.30.) Korm.rendelet szerint legalább C besorolásúvá válik, amelyről az energetikai tanúsítványt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania.

o) Azon projektek támogathatóak, amelyek eredményeként az ipari parkban működő, betelepült kkv-k képesek lesznek növekedni a meglévő és az új piacaikon.

p) A támogatási kérelemben foglaltaknak alá kell támasztania a tervezett infrastrukturális fejlesztések iránti piaci keresletet

q) A projekt eredményeként jobb minőségben, vagy szélesebb körben lesznek elérhetők a nyújtott üzleti szolgáltatások, mint a projekt előtt.

r) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

s) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.) A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

 • ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
 • a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
 • a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,
 • a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
 • pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.

t) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

u) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

v) A kivitelezés során kizárólag, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál érvényes regisztrációval rendelkező, műszaki ellenőrzésre vonatkozó megfelelő jogosultsággal bíró műszaki ellenőr alkalmazása fogadható el.

Amennyiben érdeklődik a pályázat iránt, keresse kollégáinkat a következő elérhetőségek egyikén:

info@palyazatiakademia.hu

06-1-887-2316