Iparjog

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.

Iparjog GINOP-2.1.3-15 a Pályázati Akadémiánál.

1. A felhívás célja:

Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A beavatkozás előmozdítja a szellemi tulajdonvédelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

2. A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-1000 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24- től lehetséges.

Amennyiben a konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.

Az elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

3. A támogatás mértéke, összege (iparjog)

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

I. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében – a választott tevékenységek számától függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1,2 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;

II. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető.

b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint.

c) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.

Iparjog GINOP-2.1.3-15
4. Támogatható tevékenységek bemutatása

A Kedvezményezett egy támogatási kérelem keretében az alábbi támogatható tevékenységeket valósíthat meg:

I. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:

a) Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás, védjegykutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket (önállóan nem támogatható);
b) Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
c) Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, védjegy, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
d)A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
e) Európai szabadalom hatályosítása;
f) A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek;
g) Európai uniós védjegybejelentés;
h) Védjegybejelentéshez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása.

II. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:

a) A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.
b) A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések.

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:

i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar

5. Támogatást igénylők köre (iparjog)

a. Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei;Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.

b. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;

c. jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

       Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. (iparjog)

A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:

1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.

2. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagyigényli, valamintb) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.

3. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis.1 szabály (http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/PCT_VSZ_egyseges_szerkezet.pdf) alapján kiállított írásos véleményt – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – , vagyb) a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti nemzetközi elővizsgálati jelentést – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – csatolja.

4. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.

Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól, stb.).

Amennyiben kérdése van, keresse kollégánkat bizalommal!
+36 1 887 2316
info@palyazatiakademia.hu

vagy jelezze érdeklődését az alábbi űrlap segítségével:

  1. (kötelező)
  2. (kötelező)
  3. (valós e-mail cím szükséges)
  4. (kötelező)
  5. (kötelező)
  6. (kötelező)
Robotok elleni védelem
  1. Olvastam és elfogadom az Az adatvédelmi nyilatkozatot.
 


 


Amennyiben szeretné követni pályázatíró cégünket a Facebookon, kérem kattintson a "tetszik" gombra:


 

Szóljon hozzá!