Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása (Pest Megye)

A felhívás címe: Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása

A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.5-17

A konstrukció céljai:

 • középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása
 • erősen személyközpontú, komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, rugalmas, egyéni tanulási utak biztosítása
 • a programban dolgozó valamennyi szakember speciális felkészítése, folyamatos továbbképzése, lehetőleg az adott intézménybe kihelyezve

Pályázati összeg:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 40 000 000 Ft. A programba bevont tanulók számától függően:

20 fő esetén legfeljebb 25 000 000 Ft

21-22fő esetén legfeljebb 27 500 000 Ft

23-24 fő esetén legfeljebb 30 000 000 Ft

24-26 fő esetén legfeljebb 32 500 000 Ft

27-28 fő esetén legfeljebb 35 000 000 Ft

29-31 fő esetén legfeljebb 38 000 000 Ft

legalább 32 fő bevonásától maximum 40 000 000 Ft

Támogatás intenzitás: 100%

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-20 db

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 13-tól 2018. február 22-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017.november 13-tól 2017.december 15-ig

2017.december 18-tól 2018.február 22-ig

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legalább 24, legfeljebb 48 hónap

Célcsoport:

A támogatás célcsoportja – tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 45. § (3) és a 60. § szakaszban; valamint a 97. § (1) bekezdéseiben foglaltakra – a tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók, fiatalok, akik a programba belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket, és az iskolarendszert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták, továbbá a program megvalósításában résztvevő pedagógusok. A programba történő toborzás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a programba bevont tanulók legalább 30%-a roma származású legyen (Önkéntes nyilatkozat roma származásról – jelen felhívás 11. melléklete), a részvétel tanulói jogviszonyon alapuljon.

A második esély típusú programokban minimum 20, célcsoportbeli tanulónak kell részt vennie. A program megvalósulása során lehetőség van a bevont tanulók szükség szerinti további csoportokba osztására. Egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 12 főt.

Támogatható tevékenységek:

a) Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Egyéni tanulói igényekre reagáló, (intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködések eredményeképp megvalósuló) rugalmas tanulási útvonalakat biztosító személyközpontú, pedagógiai gyakorlat megvalósítása
 • egyéni tanulói igényeknek megfelelő előrehaladás biztosítása
 • szöveges értékelés
 • egyéni fejlesztés
 • mentori rendszer működtetése
 • tanulói mikrocsoportos nevelés-oktatás
 • rugalmas vizsgáztatás
 • csoportok és intézmények közötti átmenetek kialakítása
 1. A pedagógiai program, intézményi dokumentáció átdolgozása (a projektidőszak végéig) mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését
 2. A különböző tanulási formákat (formális, nem formális, informális), az aktív tanulást és önálló ismeretszerzést támogató, pszichoszociálisan támogató és vonzó tanulási környezet kialakítása
 3. Egyéni szükségletekből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlődési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével az alábbi tevékenységek megvalósításával:

Tanulástámogatás:

 • tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása
 • tanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges alapkompetenciák, fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika)
 • az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése minden tanuló esetében
 • digitális kompetenciák fejlesztése és igény szerint az ehhez kapcsolódó vizsga letétele (pl: ECDL képzés, IKT alaptanfolyam)
 • idegen nyelvi készségek fejlesztése, igény szerint a nyelvvizsga megszerzésének támogatása egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási tartalmak és eszközök alkalmazása

Élethelyzetből adódó nehézségek leküzdésének támogatása, személyiségfejlesztés :

 • a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák (life skills) fejlesztése személyiségfejlesztés, ennek érdekében támogató szolgáltatások biztosítása
 • önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése
 • a bevont tanulók intézményi és egyéni kapcsolatrendszerének bővítése

Életpálya-építés

 • a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása, iskolai szociális munkás foglalkoztatása, pályatanácsadó, pszichológus)
 • pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése
 • az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben rejlő lehetőségek megismerését segítő tevékenységek
 • felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok stb. látogatása, velük való kapcsolatfelvétel
 • szerepmodellek bemutatása, bevonása (hasonló helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, önmagukat nehéz helyzetből felküzdő sikeres emberek)
 • pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel, potenciális munkaadókkal szervezett programok (pl. nyílt nap, gyakornoki program, üzemlátogatások)
 • álláskereséshez szükséges készségek, képességek fejlesztése (önéletrajz, motivációs levél készítés, interjú szimulálása, stb.)
 1. Közösségfejlesztés, tanórán kívüli kulturális szabadidős programok biztosítása, klubtevékenységek megvalósítása (kommunikációs és szociális képességek fejlesztése, személyiség gazdagítása, közvetlen hátránykompenzálás)
 2. A pedagógiai munkát támogató tevékenységek:
 • a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, további szakmai megvalósítók, szupervíziója, mentálhigiénés támogatása, felkészítése
 • be-és kimeneti mérések elvégzése, összevetése és kiértékelése, melyhez az EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtést a köznevelésben” című kiemelt projekt módszertani támogatást nyújt
 • belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása (külön a diákok, külön a pedagógusok munkájára vonatkozóan)
 • második esély program intézményi szintű mérés-értékelése
 • mentori munkacsoport működtetése mely elsősorban az egyéni nyomonkövetésre koncentrál, a mentorrendszer működtetését tervezi, fejleszti
 • belső szakmai munkacsoport működtetése, mely az alábbi célok megvalósításán dolgozik:
 • egyéni fejlődés nyomonkövetése
 • belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, működtetése
 • a célcsoport hozzáférésének biztosítása, az intézményi és intézményen belüli átmenetek segítése, egyéni, rugalmas tanulási utak biztosítása
 • személyközpontú, differenciált, korszerű tanulásszervezés, pedagógiai gyakorlat megvalósítása, támogatása
 • konstruktív életvezetés, a társadalomba történő sikeres beilleszkedés, pályaorientáció támogatása, munkaerő-piaci esélyek növelése
 • esetkezelő csoport(ok) működtetése (mely történhet a fenti munkacsoportok keretében is)
 1. Nyílt napok, nyitott programok szervezése tanévenként legalább két alkalommal (programon kívüli személyek bevonásával)
 2. Együttműködés a projekt megvalósítása során:
 • az EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekttel történő együttműködés írásbeli megállapodás keretében „a pedagógiai munkát segítő tevékenységek” (5. tevékenységcsoport) megvalósítása illetve adatszolgáltatás terén
 • az intézményes pedagógiai szakmai szolgáltató szektor szakembereivel
 • családdal/partnerrel/referenciaszeméllyel való partneri viszony kialakítása (családlátogatás, közös programok, tréningek, a tanulók/család/munkahely/iskola – kapcsolatrendszer feltárása és ennek konzekvenciái az iskolai munkával kapcsolatban, segítő szolgáltatások, a tanulás megtérülő jellegének tudatosítása, tanulással kapcsolatos attitűd formálása)
 • kormányhivatal munkaügyi osztálya, potenciális munkaadókkal
 1. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:
 • Tudásmegosztás, horizontális tanulást elősegítő tevékenységek megvalósítása a második esély programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel/intézményekkel (workshopok szervezése, jó gyakorlatok, vezetői és projekt tapasztalatok megosztása, szakmai műhelyek, konferencia szervezése, hospitáció és elemzése) – legalább félévente egy alkalommal, a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző szervezettel/intézménnyel való együttműködés keretében)
 • Horizontális együttműködést, tapasztalatcserét elősegítő tevékenységek további, szakmai fejlődés szempontjából releváns (nem második esély programot megvalósító) intézményekkel, szervezetekkel (pl: tanodákkal, szakiskolákkal, Híd programokat, GINOP 6.2.2. programot megvalósító intézményekkel)

b) Választható, önállóan támogatható tevékenységek

 • Egyéni szükségletekből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlődési terv mentén előrehaladási napló vezetésével
 • pedagógiai munkát támogató tevékenységek
 • Együttműködés a projekt megvalósítása során
 • Kapacitásfejlesztés
 • A fiatalok életszükségleteire reagáló támogatási rendszer kialakítása (például utazási költségek, ösztönzőrendszer, kulturális, sport és szabadidős programokon történő részvétel támogatása)

c) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt előkészítés:

 • Szakmai terv elkészítése;
 • Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása (amennyiben releváns);
 • A leendő tanulók toborzása, igényeik felmérése, találkozók szervezése a Második Esély Program Sztenderd alapján;
 • A megvalósításban részt vevő pedagógus csoport létrehozása, közösségépítése;
 • A projekt megvalósítását, illetve az iskolai tanév indítását megelőzően a tantestület pedagógiai módszertani stratégiájának kidolgozása, felkészülés az iskolai tanévre (opcionálisan szakértői segítség igénybevétele, lásd a 3.1.2.2. tevékenységet);
 • Együttműködési lehetőségek feltárása a 3.1.1 pont alpontjaiban felsorolt partnerekkel.

Projektmenedzsment

Tájékoztatás, nyilvánosság:

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete tartalmazza.

d) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Felkészítő tevékenység:

 • A szakmai megvalósítók felkészítése a második esély program megvalósítására, a programhoz szorosan kapcsolódó akkreditált képzéseken és akkreditációt nem igénylő felkészítőkön való részvétel
 • Mentálhigiénés/pszichológus/szociálismunkás/szakemberek alkalmazása a tanulótoborzási tevékenység során.
 • Szakértői segítség igénybevétele a tantestület részére a program megvalósítását, illetve az iskolai tanév indítását megelőzően a résztvevő pedagógusok által közösen elkészítendő intézményfejlesztési stratégia kidolgozásához, az iskolai tanévre történő felkészüléshez. A intézményfejlesztési stratégia eredményei az intézmény pedagógiai programjába legkésőbb a projekt lezárásáig beépítendőek.

Projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése:

 • Taneszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök
 • Laptop, scanner, monitor, nyomtató, projektor, asztali számítógép, indokolt esetben egyéb IKT eszköz, projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések
 • Tanulók szociális hátrányából fakadóan szükséges eszközök biztosítása (pl. taneszköz, tanulást segítő egyéb eszközök, stb.)

Belső tudásmegosztó elektronikus felület, módszertani eszköztár és feladatbank létrehozása, fejlesztése, bővítése

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített műszaki-szakmai eredményt szükséges elérni:

 • A programból történő lemorzsolódás megakadályozása – a bevont tanulók számának legfeljebb 20%-a
 • A projektbe bevont tanulók közül végzettséget szerző, vagy végzettséget adó képzésbe bekerülő tanulók – a bevont tanulók számának legalább 70%-a
 • Az egyéni fejlődést segítő mérések elvégzése – a bevont tanulók számának legalább 70%-a
 • Aktív együttműködésbe bevont partnerek 5 db
 • Iskolán kívüli programok 6 db

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be köznevelési intézmények vagy fenntartóik fenntartói:

 1. a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
 2. b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
 3. c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
 4. d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző beslő egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
 5. e) Egyházi szervezet: GFO-kód: 559
 6. f) Közalapítvány önálló intézménye, Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO-kód: 562, 563
 7. g) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 572, 573
 8. h) Központi költségvetési irányító szerv: GFO kód: 311
 9. i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
 10. j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
 11. k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
 12. l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
 13. m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
 14. n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
 15. o) Egyéb egyesület: GFO kód: 529
 16. p) Közalapítvány: GFO kód: 561
 17. q) Egyéb alapítvány: GFO kód: 569
 18. r) Egyesülés: GFO kód: 591
 19. s) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet: GFO kód: 599
 20. t) Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: GFO kód: 699
 21. u) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 381
 22. v) Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv: GFO kód: 382
 23. A) a 2011. évi CXC köznevelési törvény 7. § (1) szerinti köznevelési intézmény: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola;
 24. B) A 2011. évi CXC köznevelési törvény 20. § (1) szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:
 • egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;
 • közös igazgatású köznevelési intézmény, amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van;
 • a szakképzési törvény szerinti szakképzési centrum amennyiben az A) pontban meghatározott intézményegysége van.

Többcélú intézmények estében csak az A) pontban szereplő intézményegységekre vonatkozóan nyújtható be támogatási kérelem.

Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.

Egy fenntartó egy feladat-ellátási helyre több támogatási kérelmet nem nyújthat be. Egy támogatási kérelem keretén belül maximum 3 feladat-ellátási helyre nyújtható be támogatási kérelem.

A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.

Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) található.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.