Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása

A felhívás kódszáma:  GINOP-1.2.8-17

A konstrukció célja a kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatására. Cél a kkv-k versenyképességének javítása.

A termelési folyamatok automatizálása, az ipari rendszerek hálózatosodása, a digitális átalakulás által elérhető ipari alkalmazások együttműködése szükségszerű paradigmaváltást jelent a termelő tevékenységet végző vállalkozások működésében. A német kezdeményezés Ipar 4.0 néven ismert, már napjainkban is zajló átalakulására késedelem nélkül szükséges felkészíteni a hazai kis- és középvállalkozásokat, mivel adottságaikból fakadóan ez a réteg képezi a magyar ipar fő fejlesztési potenciálját, ugyanakkor termelésének hatékonysága, ipari digitális felkészültsége még jelentősen elmarad európai versenytársaitól.

Ez a felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt keretében kerülnek azonosításra, amelyek számára elérhető cél és szükséges irány a termelési folyamatok automatizálása, a különböző CPPS (Cyber-Physical Production System, kiberfizikai gyártási rendszerek) megoldások alkalmazása. Az azonosított és minősített ipari kkv-k számára technológiai rendszereinek, termelési és irányítási, vezérlési rendszereinek stb. megújításához nyújt finanszírozási forrást a konstrukció.

Pályázati összeg: minimum 20, maximum 500 millió Ft.

Támogatási intenzitás: maximum 50%

táblázat1

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 50-150 db

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. augusztus 31-től 2017. október 18- ig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök beszerzése

Az a) pontban szereplő új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a projekt összköltségének 40%-át kell elérnie.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

b) Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,

c) Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén

d) Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT (Industrial Internet of Things) stb. megoldások beszerzése

e) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése

Az b), c) és d) pontokban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el.

Az e) pontban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek, legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el.

Műszaki és szakmai elvárások:

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania, a c) pontban szereplő vállalás teljesítése kötelező.

a) Nettó árbevétel növelése A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az átlagosan legalább 15 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest. Bázisértéknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke minősül. VAGY

b) Üzemi/üzleti eredmény növekedése A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át.

Alkalmazandó képlet: T * 0,30 ≤Ü2 – Üb 11 Ahol: Üb: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti évben Ü2: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a projektmegvalósítás befejezését közvetlenül követő 2. üzleti évben T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege

c) A támogatást igénylő a projekt megvalósítás helyszínén legalább 5 fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig alkalmaz. A tartalmi értékelési szempontok részét képező vállalásokat projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végéig kell teljesíteni. A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül. A konstrukción elnyert támogatással megvalósított fejlesztést a fenntartási időszakban a kedvezményezettnek működtetnie kell.

A kötelező vállalásokhoz kapcsolódó mutató:

táblázat2

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. c) A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a 12 környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be kis-, és középvállalkozások*:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt.

c) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

e) amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt keretében kerülnek azonosításra és minősítésre az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. révén

*(Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján kis- és középvállalkozásnak minősülnek.)

A támogatást igénylőnek az előbbi 6 pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek

b) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég