Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása

A felhívás kódszáma: 2018-1.1.2-KFI

A felhívás a hazai vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok igényelhetnek 100–600 millió forint közötti forrást egyes önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. A felhívás keretében olyan projektek támogathatók, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez. Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható.

Pályázati összeg:

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. Pályázónként minimum 100 millió forint, maximum 600 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatási intenzitás:

kfi2

A támogatott támogatási kérelmek várható száma  30-130

Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. május 15-én 14.00 óráig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 36 hónap

Támogatható tevékenységek:

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati vagy horizontális prioritások valamelyikéhez, és megvalósításuk helyszíne a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett – közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

 • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a)
 • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a)
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 • a projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység
 • nyilvánosság biztosítása
 • a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés
 • piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.

Vállalások:

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az I. – II. pontokban részletezett feltételek vállalása kötelező, a III. – IV. pontokban részletezett feltételek közül pedig legalább egy kötelezően választandó. A kötelező vállalások elmulasztása vagy részleges teljesítése a megítélt támogatás csökkentését vonja maga után.

 1. I. KFI eredmény

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.

 1. Üzleti hasznosíthatóság

A támogatást igénylő vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelemben 30%-ot meghaladó arányú üzleti hasznosíthatóságot vállal, úgy az üzleti hasznosíthatóság jelölt mértékű teljesítése minősül kötelező vállalásnak.

III. Exportárbevétel

Amennyiben a vállalkozás (konzorcium esetén a támogatás igénylő) a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a projekt befejezési évét követő fenntartási időszak alatt 2 egymást követő teljes üzleti év exportárbevételének átlaga legalább 5%-kal meghaladja az utolsó lezárt teljes üzleti év exportárbevételét, akkor a vállalt növekmény teljesítése kötelező.

Amennyiben utolsó lezárt teljes üzleti év exportárbevétele nulla Ft, abban az esetben a projekt elszámolható összköltsége a viszonyítási alap.

 1. K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A támogatás igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő üzleti évben az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban szereplő 1074-es azonosító számú „Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól” (Továbbiakban: 1074-es Jelentés) című adatgyűjtésben szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó 1074-es Jelentésben szereplő K+F ráfordításainak összege, de legalább az elnyert támogatás 25%-a.

 1. Iparjogvédelmi oltalom

Amennyiben iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység a támogatást igénylő által elszámolásra kerül a támogatási kérelemben, a támogatás igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által lajstromkivonattal igazolt módon).

Támogatást igénylők köre:

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek, illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.

A támogatást igénylő kizárólag kis- közép- vagy nagyvállalkozás lehet, akinek a projekt költségvetésében a projekt elszámolható költségének minimum 50%-val kell részesednie.