Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő pályázat

A felhívás címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása

A felhívás kódszáma: EFOP-3.3.5-17

A felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A Támogatás mértéke, összege:

Pályázati összeg: minimum 60, maximum 600 millió Ft.

Az indikátor minimálisan elvárt célérték (1200 fő) szerinti teljesítése esetén az igényelhető támogatási összeg 60 000 000 forint, minden további bevont tanuló esetén az igényelt támogatási összeg további legfeljebb 50 000 forinttal nőhet.

Támogatási intenzitás: 100%

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-180 db

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 2017.szeptember 15. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. április 28. – 2017. május 29.

2017. június 5. – 2017. július 14.

2017. július 21. – 2017. augusztus 31.

2017. szeptember 7. – 2017. szeptember 15

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
 • Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen kötelezően a megjelölt négy hét.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, különös tekintettel az alábbiakra: – a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése; – a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése; – szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása; I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

a) megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

b) közbeszerzési eljárások lefolytatása

II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA Programcsomag

 • szükséges felszerelés biztosítása (pl. tisztasági csomag) a programban résztvevő tanulóknak (személyenként és programonként legfeljebb 6000 forint).

III. PROJEKT MENEDZSMENT Részletesen lásd a 3.4.1.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárások című részben.

IV. KÖNYVVIZSGÁLAT A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani, amennyiben a megítélt támogatási összeg eléri a 150 000 000 forintot.

V. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett tevékenységek. Részletesen lásd a 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben.

VI. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 10. pontja tartalmazza. 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, szükséges keretek biztosítása:

 • eszközök és alapanyagok beszerzése,
 • programhelyszínek akadálymentesítése, beleértve az infokommunikációs akadálymentesítést,
 • a megvalósult programok szakmai és/vagy eredménykommunikációja..

A kísérleti tematikus tanulási alkalmak megvalósításhoz szükséges, a projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen infrastruktúra fejlesztése, eszközök beszerzése legfeljebb a megítélt támogatás 5%-áig.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • köznevelési intézmények fenntartói önállóan vagy konzorciumi formában.

Jelen felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 517 Egyéb szövetség
 • 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • 528 Nemzetiségi egyesület
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyházi szervezet technikai kód
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány Önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb hat lehet.