Lakhatási körülmények javítása, társadalmi felzárkóztatás

A Felhívás kódszáma: EFOP-2.4.2-17

A Felhívás célja:

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és ezáltal a társadalmi felzárkózásuk segítése. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához. A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása olyan infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek.

Célcsoport:

a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, akik a támogatást igénylő(k) tulajdonában lévő ingatlanokban élnek.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.000.000.000,- Ft. Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 33-200 db.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de a fizikai befejezés nem lehet későbbi, mint 2018. október 31

Támogatást igénylők köre:

Konzorcium vezetőként:

321 – Helyi önkormányzat

327 – Helyi önkormányzatok társulása

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A konzorcium tagjai lehetnek:

321 – Helyi önkormányzat

529 – Egyéb egyesület

569 – Egyéb alapítvány

552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

Egy támogatást igénylő szegregátumonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A szegregátum meglétét KSH igazolással szükséges alátámasztani, mely lehatárolás a 314/2012. Korm. rendelet 10. sz. mellékletében szereplő módszertan alapján történt. A konzorciumi formában megvalósuló projekt esetében a konzorcium maximum 5 tagú lehet.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nem nyújthatnak be:

  • akik pályáztak vagy pályázni fognak az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) c. felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges)
  • akik pályáztak vagy pályázni fognak bármilyen TOP felhívásra ugyanazon szegregátumra vonatkozó fejlesztéssel (erről nyilatkozni szükséges).

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. szeptember 15-től 2017. november 30-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 forint és maximum 30.000.000 forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatás összegéből számított egy lakásra jutó támogatás maximuma, amely az összes támogatható költséget tartalmazza: Az igényelhető minimális támogatási összeg minimum 5.000.000 Ft, melyből legalább 10 lakás felújítását kell megoldani. Minden további lakás programba vonása 500.000 Ft-tal emelheti a támogatási összeget;

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Projekt szakmai megvalósítása Az alábbi szociális bérlakásokat érintő nem építési engedély köteles beruházások támogathatóak:

  • nem engedély köteles beruházások tervezése
  • felújítás, átalakítás, korszerűsítés
  • energiahatékonyság javítása
  • komfortfokozat növelés