Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása

A felhívás kódszáma: 2018-1.1.1-MKI

A felhívás a hazai mikro- és kisvállalkozásokat ösztönzi innovatív, gyorsan piacosítható termékek, szolgáltatások és eljárások kifejlesztésére. Kizárólag olyan projektek támogathatók, amelyek újdonságot tartalmaznak, üzletileg hasznosíthatók és hozzásegítik a mikro- és kisvállalkozásokat ahhoz, hogy innovatív vállalkozássá váljanak.

Pályázati összeg:

A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint. Pályázónként minimum 30 millió forint, maximum 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatási intenzitás:

innovacio2

A támogatott támogatási kérelmek várható száma  100-300

Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. március 12-én 14.00 óráig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Támogatható tevékenységek:

Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek megvalósításának helyszíne a pályázó – a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzett – közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

  • kísérleti fejlesztés
  • eszközök és immateriális javak beszerzése
  • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység, nyilvánosság biztosítása
  • a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés
  • piacra jutás, marketing, iparjogvédelem.

Vállalások:

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az a) pontban részletezett feltétel vállalása kötelező, a b) – d) pontokban részletezett feltételek közül pedig legalább kettő kötelezően választandó. A kötelező vállalások elmulasztása vagy részleges teljesítése a megítélt támogatás csökkentését vonja maga után.

a) KFI eredmény

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.

b) Üzleti hasznosíthatóság

A támogatást igénylő vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele7 a projekt befejezési évét követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 20%-át.

Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelemben 20%-ot meghaladó arányú üzleti hasznosíthatóságot vállal, úgy az üzleti hasznosíthatóság jelölt mértékű teljesítése minősül kötelező vállalásnak.

c) Iparjogvédelmi oltalom

Amennyiben iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység elszámolásra kerül a támogatási kérelemben, a támogatás igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által lajstromkivonattal igazolt módon).

d) Kiállításon, vásáron való részvétel

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás alatt, vagy a projekt megvalósítását követően a fenntartási időszak végéig részt vesz legalább kettő a projekt témájához kapcsolódó kiállításon, vagy vásáron.

Ha egy kötelező vállalás a támogatási szerződésben feltüntetett célelérés dátumára – a kedvezményezettnek felróható okból – nem éri el a projektre a támogatási szerződésben, vagy ezek módosításában meghatározott érték 75%-át, a kedvezményezett a támogatás arányos részét a következő képlet szerint köteles visszafizetni

Támogatást igénylők köre:

Pályázhatnak a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek, illetve EGT-beli székhelyű jogi személyek közép-magyarországi fióktelepei, amelyek a kiírás szerinti GFO-kategóriák valamelyikébe tartoznak, rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.