Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú HITELPROGRAM

Kódszám: GINOP-8.3.1-16

A Hitelprogram célja

A hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.í

A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A Hitelprogram keretösszege

70 milliárd forint

A Kölcsön összege

Minimum 1 millió Ft – Maximum 600 millió Ft.

A Kölcsönfelvevők köre

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek a Kölcsönszerződés megkötésekor is – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20%.

A Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

Kamat: 0%/év
Kezelési költség: nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra
Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: fennálló Kölcsönösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Projektek megvalósítási helye

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

A kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:

1) Beruházási hitel esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének

 • 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés,
 • 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés, kizárólag a lentebb felsorolt feltételek igazolt teljesítése esetén
 • 3.310.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése,
 • 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;
 • 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás. Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át,
  fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (1) bekezdése szerinti készletek beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA nem finanszírozható.

2) Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

 • Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
 • Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
 • Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
 • A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben . foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
 • A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
 • A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik.

3) Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai Projektjei is Támogatásban részesülhetnek

 • amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
 • amennyiben a vállalkozás Középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

4) Az alábbi turisztikai fejlesztési Projektek is Támogatásban részesülhetnek:

 • szálláshely-fejlesztés;
 • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
 • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
 • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
 • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
 • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.

5) Mobileszköz vásárlás:

 • Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
  TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
  – TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
  – TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
  Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjámű beszerzése nem megengedett a Hitelprogram keretében.
 • a támogatás kizárólag a Hitelprogram keretében nem kizárt tevékenységek körében hasznosuljon,
 • a kölcsön maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,
 • a vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges,
 • CASCO biztosítás megkötése szükséges, (az MFB Zrt. zálogjogosultsági feljegyzésével a biztosítási kötvényen, illetve szerződésen)
 • a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak

Elszámolható költségek köre

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének ­

 • 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzési,
 • 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzési,
 • 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzési,
 • 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezési,
 • 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlási költségek,
 • 3.2.1. pontjának megfelelő projekt előkészítési költségek,
 • 3.3.8. pontjának megfelelő terület előkészítési költségek,
 • 3.4.3.2 pontjának megfelelő műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
 • fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (2) és (3) bekezdése szerinti készletek beszerzésének költségei.