Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (Konvergencia régió)

A felhívás kódszáma: GINOP-6.1.5-17

A Felhívás célja:

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft.

Rendelkezésre álló forrás: 21 520 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

munkahelyi-ginop-nagy1

A benyújtás határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május hó 3. naptól 2017. év október hó 30. napig van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések
 • Kombinált nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés
 • Egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem ún. hatósági jellegű képzés (pl. informatikai képzések)
 • Egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához (hagyományos értelemben vett tréningek)
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések

b) Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;

c) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása;

d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítési tevékenységek

– Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.

– Amennyiben rendelkezik vállalati HR fejlesztési stratégiával, abban az esetben a HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak 9 vonatkozásában:

 • hátrányos helyzetű munkavállalók (a Felhívás 3.4.1.1 d) Célcsoporttal kapcsolatos elvárások 3. pontja szerint) elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
 • munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.
 • a munkavállalók digitális kompetenciáinak, illetve a munkakörük ellátásához szükséges általános és speciális informatikai felkészültség biztosítása.

– Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:

– a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;

– belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

– Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

– A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

További tudnivalók a képzésekről:

a) A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek – OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek – kell lennie (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni).

b) A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7 %-a lehet egyéb nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni). Egyéb nyelvi és kombinált nyelvi képzést támogat a pályázat.

c) Egy képzés minimum időtartama 20 óra.

d) A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.

Kötelező vállalások:

munkahelyi-ginop-nagy2

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak

Jogi forma szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)