Önkormányzati tulajdonú óvodák fejlesztésének támogatása (Pest megye)

A felhívás teljes címe: Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében

A felhívás kódszáma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017

A felhívás célja: A Pályázati Kiírás célja a Pest megye területén található, férőhelyhiánnyal küzdő és/vagy elavult, leromlott műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú óvodák intézményi infrastruktúrájának fejlesztése, az óvodás korú (3-6 év közötti) kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása, illetve a családok segítése érdekében.

A rendelkezésre álló forrás:

A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 milliárd forint

A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport.

A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény beérkezése esetén az NGM automatikusan felfüggeszti a Pályázatot. A pályázatok benyújtásának határidejét követően az NGM lezárja a Pályázati Kiírást.

A felfüggesztésről vagy a lezárásról az NGM hirdetményt tesz közzé az NGM (http://www.kormany.hu/hu/nemzetqazdasaqi-miniszterium), a Magyar Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/1 (a továbbiakban: Kincstár) és Pest Megye Önkormányzatának . (http://www.pestmegye.hu/) hivatalos honlapján.

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A támogatás formája:

A Pályázati Kiírás keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető támogatás összege:

felújítás és/vagy férőhelybővítés esetén minimum 30 millió Ft — maximum 150 millió Ft (de maximum 60 millió Ft/csoportszoba)’

új óvoda építése esetén minimum 200 millió Ft-maximum 400 millió Ft (de maximum 100 millió Ft/csoportszobas)

A támogatás maximális intenzitása függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

ovodafejlesztes-tablazat-1

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/) a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével) valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.

A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyílását követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a Kiírás megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.

Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a Pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, majd az aláírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére.

Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.)

A Pályázati Adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:

 • nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra;
 • nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24.00 óra;
 • vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

A Pályázati Kiírás a Pest megye területén található meglévő, önkormányzati tulajdonú óvadék felújítására, bővítésére, átépítésére irányul, lehetőséget biztosítva épületgépészeti fejlesztésekre, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek megfelelő, az óvodai pedagógiai programmal összhangban álló szakmai eszközök, berendezések beszerzésére a Pályázati Kiírás mellékleteként közzétette Eszközlistát követve.. Demográfiai szükséglettel alátámasztott fejlesztések esetében a pályázat benyújtható az óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházásokra is (már működő óvodaépület bővítésével, korábban óvodai célra működtetett épület újranyitásával, nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával, újraépítésével illetve új óvoda létesítésével).

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Meglévő, önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást biztosító helyek, helyiségek, épületek felújítása, átépítése, bővítése (beleértve az épületgépészetet) az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából.
 2. Jelenleg más funkciót betöltő, önkormányzati tulajdonú helyiségek, épületek felújítása, átépítése, bővítése óvodai férőhelyek bővítése céljából (beleértve az önkormányzati tulajdonban lévő, korábban óvodai célra működtetett épület újranyitását, önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítását).
 3. Rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú épület hiányában új óvodai ellátást biztosító helyiség, épület építése 100%-os önkormányzati tulajdonú, erre a célra alkalmas építési telken, óvodai férőhelyek bővítése céljából.
 4. Olyan, meglévő, önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást biztosító helyiségek, épületek újraépítése, amelyek felújítása igazoltan gazdaságtalan, vagy a meglévő épület, amely óvodai ellátást biztosított, életveszélyes állapotban van.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az “Önállóan támogatható tevékenységek” pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 1. Eszközbeszerzések az alábbiak szerint: bútorok és egyéb berendezési tárgyak, közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a Pályázati Kiírás mellékleteként közzétette Eszközlistát követve informatikai eszközök, berendezések, információs és kommunikációs technológiai eszközök (a továbbiakban: IKT-eszközök), vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák,
 2. udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerítés építése, javítása, zöldterület-fejlesztése, ivókút építése);
 3. melegítőkonyha, teakonyha, tálaló létesítése, fejlesztése, felújítása;
 4. orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása;
 5. tornaszoba, mozgásfejlesztést, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása
 6. szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
 7. a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése(az óvoda épületének telkén belül és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb 100 m-en belüli önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető),A fejlesztésre kerülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnek díjkötelesek.; kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása;
 8. megújuló energiaforrások alkalmazása (kizárólag új építés esetén).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az “Önállóan támogatható tevékenységek” pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 1. Akadálymentesítés — amennyiben releváns
 2. Szórt azbeszt mentesítése — amennyiben releváns
 3. Energiahatékonysági intézkedések
 4. Nyilvánosság biztosítása
 5. Műszaki ellenőr alkalmazása

Támogatást igénylők köre:

A Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be, Érd Megyei Jogú Város kivételével Pest megyei települési önkormányzatok (GFO 321) (a továbbiakban: Pályázó). Pályázó csak olyan óvodai ellátást biztosító intézménytulajdonos Pest megyei települési önkormányzat lehet, melynek telke és épülete, új építés esetén telke 100%-ban a pályázó önkormányzat tulajdonában van. A pályázatra jogosultak közé tartoznak azon települési önkormányzatok, akik 100%-os tulajdonosai a fejlesztéssel érintett ingatlannak, azonban nem ők gyakorolják a fenntartói feladatokat. Ilyen esetben további feltétel, hogy a fejlesztéssel érintett óvoda fenntartója az óvodai ellátást a települési önkormányzatok kötelező feladatai közé sorolt óvodai ellátásként biztosítsa, melyről szóló köznevelési szerződéssel rendelkezzen.

Általános szabályok:

 • Pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
 • Egy Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy feladatellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást
 • A Pályázati Kiírásra nem nyújtható be megkezdett projekt támogatására vonatkozó pályázat. A Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 • A támogatás felhasználása során a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.
 • A benyújtott pályázat célja, a megvalósítás helye a pályázat benyújtását követően nem változtatható meg.

A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki:

a) a Pályázati Adatlaphoz tartozó Nyilatkozatot és dokumentumokat határidőben benyújtotta;

b) nem áll adósságrendezési eljárás alatt;

c) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;

d) nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról;

 • hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához;

e) megfelelően igazolja, hogy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll;

 • hozzájárul a 2011. évi CXII. törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához.