Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

A felhívás kódszáma: GINOP-5.1.4-17

A felhívás célja, hogy a gazdaság bizonyos szegmenseiben tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési programokat támogasson. A program egyúttal tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését is támogatja a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve.

Célcsoport:

A tranzit foglalkoztatási programok résztvevői az alábbi célcsoportok tagjai lehetnek:

a) legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, legalább hat hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;

b) vagy szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;

c) vagy a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek lehetnek

Pályázati összeg: minimum 30, maximum 150 millió Ft.

Egy bevont célcsoporttagra 12 hónap alatt jutó átlagos összköltség nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot, valamint a teljes projektidőszakra vonatkozóan összességében 2,5 millió forintot.

palyazati-osszeg

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-170 db

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 27. naptól 2018. év január hó 15. nap 14 óráig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. év május hó 31. nap

2017. év július 31. nap

2017. szeptember 15. nap

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legalább 15, legfeljebb 36 hónap

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítés – szolgálgatási terv kialakítása:

aa) térségi (megye, régió, esetleg több régió) hiányszakmákra építő szolgáltatási terv

kialakítása (szükséglet/igényfelmérés, munkaerőpiac keresleti oldalához való

kapcsolódás bemutatása).

b) A célcsoport bevonásához, felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek:

ba) célcsoport elérése, toborzása;

bb) célcsoport kiválasztása;

bc) célcsoport bevonása, aktivizálása;

bd) célcsoport felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, foglalkoztatásra, tartós

elhelyezkedésre.

c) Célcsoport képzésével összefüggő tevékenységek:

ca) képességfelmérés;

cb) felmérés eredménye alapján egyéni fejlesztési terv készítése;

cc) képzés-szervezői feladatok ellátása;

cd) képzések megvalósítása, biztosítása, beszerzése: kizárólag államilag elismert

szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, szükség esetén a szakképesítés

megszerzésére irányuló szakképesítés megkezdéséhez szükséges 5-8. osztályos

felzárkóztató képzéssel;

ce) a szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati elemek megvalósításához kapcsolattartás a

képzést lebonyolító intézményekkel és/vagy gyakorlati helyet biztosító vállalkozásokkal;

cf) a program keretében támogatott képzésekhez gyakorlati képzőhely biztosítása;

cg) a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok biztosítása;

ch) felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az ehhez

szükséges társas kompetenciák fejlesztése egyéni vagy csoportos foglalkozások

keretében;

ci) a célcsoport képzésre való utazási költségeinek megtérítése, vagy az utazás;

megszervezése;

cj) megélhetési támogatás biztosítása.

d) Célcsoporthoz foglalkozatását, képzését elősegítő szolgáltatások:

da) célcsoport támogatása a képzésben tartás elősegítésére pszicho-szociális és egyéb

támogató szolgáltatások nyújtásával;

db) személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a 2. sz. szakmai

mellékletben szereplő sztenderdek szerint.

e) Nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatása és utógondozás a célcsoport számára:

ea) az álláskereséshez, ill. munkakörnyezetbe való beilleszkedéshez felkészítő tanácsadás;

eb) célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, önfoglalkoztatóvá válásának

elősegítése (beleértve az önfoglalkoztatóvá válás érdekében vállalkozás indításával

összefüggő tanácsadást)

ec) célcsoporttag foglalkoztatása megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése;

ed) célcsoporttagok foglalkoztatása;

ee) munkába járás támogatása/biztosítása;

ef) átmeneti lakhatás támogatása/biztosítása legfeljebb az elhelyezkedést követő 12

hónapig;

eg) munkahelyi integráció/reintegráció támogatása, munkahelyi beilleszkedésének

segítése, munkahely megtartásának elősegítése pszicho-szociális és egyéb támogató

szolgáltatások nyújtásával.

f) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos kötelező tevékenységek:

fa) projektmenedzseri feladatok ellátása;

fb) pénzügyi vezetői feladatok ellátása.

g) Szakmai megvalósítással összefüggő kötelező tevékenységek:

ga) szakmai vezető biztosítása;

gb) képzésszervező biztosítása;

gc) gyakorlati képzést vezető szakoktató, műhelyvezető biztosítása;

gd) mentor (szociálpedagógus, szociális munkás) foglalkozatása a foglalkoztatást, képzés,

elhelyezkedést elősegítő szolgáltatások biztosításához;

ge) munkáltatói fórumok szervezése a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés biztosítása

érdekében;

gf) disszemináció, tudásmegosztási tevékenység.

h) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

ha) kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei

útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítéshez kapcsolódó választható tevékenységek:

aa) megvalósíthatósági tanulmány készítése (kivéve a 3.1.2.1. a) pontban szereplő tevékenységet), melynek terjedelme nem haladhatja meg a maximum 1 szerzői ívet a kötelező mellékletek nélkül;

ab) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) A projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó választható tevékenységek

ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek

ca) egyéb szakmai megvalósítók foglalkozatása;

cb) projekthez kapcsolódó felkészítés a szakmai megvalósítók számára;

cc) szakmai megvalósítók számára szupervízió biztosítása

Műszaki és szakmai elvárások:

muszaki-elvarasok

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások:

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 10. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

ab) Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek és kettős könyvvitelt vezetnek.

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma – konzorcium esetében legalább a konzorcium vezetője tekintetében – a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt

ad) jelen b) pont szerinti ba-bd), valamint bi-bj) szerinti jogi forma esetében

1.) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak

minősülnek, vagy

2.) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

ae) a jelen a) és b) pontoknak megfelelő támogatást igénylők konzorciumban is benyújthatnak támogatási kérelmet, a konzorcium tagjainak száma nem haladhatja meg a 3 tagot.

af) önállóan vagy a konzorcium vezetőjeként csak nonprofit szervezet (jelen b) pont

be-bj) pontjai szerinti jogi formában működő szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt

b) Jogi forma szerint:

ba) GFO 113 – Korlátolt felelősségű vállalkozás,

bb) GFO 117 – Betéti társaság,

bc) GFO 121 – Szociális szövetkezet,

bd) GFO 129 – Egyéb szövetkezet,

be) GFO 529 – Egyéb egyesület,

bf) GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,

bg) GFO 559 – Egyház szervezet technikai kód,

bh) GFO 569 – Egyéb alapítvány,

bi) GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

bj) GFO 573 – Nonprofit részvénytársaság.