Versenyképes vállalatok emelt szintű digitalizálása

Felhívás kódszáma: GINOP-3.2.6-8.2.4-17

A felhívás célja megteremteni a vállalatok, részlegek, a funkciók és képességek kohézióját, amelyben egy adatintegrációs hálózat kialakításával a vállalaton belüli és azon kívüli folyamatok teljesen integrált értékláncot alkotnak. A konstrukció segítségével olyan új Ipar 4.0 és Internet of Things technológiák, ahhoz kapcsolódó hardver és digitális eszközök fejlesztése, megoldások bevezetésének támogatása a cél, melyeket az érintett vállalkozások saját erőből nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani.

Célcsoport:

 • már legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező kis- és középvállalkozások

Pályázati összeg:

 • vissza nem térítendő támogatás: minimum 15, maximum 80 millió Ft.
 • kölcsön: minimum 17, maximum 100 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása: 35%

A vissza nem térítendő támogatás és kölcsön intenzitása: maximum 75%

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 72 db

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-től 2017. augusztus 15-ig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

Felhívás keretében az alábbi célokat szolgáló tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. Korszerű, Ipar 4.0 és vállalati IoT technológiák átvétele, meghonosítása, bevezetése a termelőiparban, építőiparban, kereskedelemben és szolgáltatószektorban,
 2. Ipar 4.0 és vállalati IoT releváns, vállalati Internet Of Things, Machine To Machine, szenzor fejlesztések, a gyártósorok, logisztikai és szolgáltatóipari folyamatok, rendszerek ilyen technológiákkal történő digitalizálása
 3. Termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet fejlesztése – virtuális valóság és kiterjesztett valóság technológiák, CAD-CAM rendszerek bevezetése
 4. Termelési, építési és szolgáltatási szimulációs szoftverek alkalmazása
 5. Vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez kötődő, az onnan származó adatok feldolgozását segítő korszerű big data rendszerek bevezetése

Az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan a releváns elszámolható költségek alkalmazásával:

I. Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai, hálózati, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök beszerzése

II. Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése

III. Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek (kivétel lean vállalati filozófia bevezetése).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Felhívás keretében az alábbi célt szolgáló tevékenység nem támogatható önállóan:

 1. Lean vállalati filozófia bevezetése
 2. Kötelező nyilvánosság
 3. Projekt szintű könyvvizsgálat.

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek nem támogathatóak önállóan a releváns elszámolható költségek (lásd 5.5 rész) alkalmazásával

IV. Lean vállalati filozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

V. Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele a projekt megvalósítás ideje alatt

VI. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása

VII. Projekt szintű könyvvizsgálat.

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania.

a) Nettó árbevétel növelése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az átlagosan legalább 10 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest. Bázisértéknek a támogatási

kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke minősül. VAGY

b) Üzemi eredmény növekedése

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű, ipari ágazatban működő gazdasági társaságok, amelyek: a) kis- és középvállalkozások

b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, továbbá c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt,

d) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és a projektmegvalósítás helyszínén legalább 5 fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaz,

f) amely rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 2. számú mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki követelményeket teljesíti legalább 3 funkcionális célterületen,

g) amelyek képesek teljesíteni a Felhívás 3.1. és 3.2. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe